เกี่ยวกับองค์กร

ความเป็นมาของตำรวจกองปราบ

     ก่อนที่จะได้ชื่อว่า “ กองปราบปราม” มีกองตำรวจที่ ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกองปราบปรามมาก่อน ซึ่งถือได้ว่า กองตำรวจเหล่านั้นเป็นต้นกำเนิดของกองปราบปรามในปัจจุบัน กองตำรวจดังกล่าวคือ ตำรวจภูบาล ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้ตราระเบียบการปกครองแผ่นดิน เป็น 4 เหล่า เรียกว่า “จตุสดมภ์” ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา ซึ่งพร้อมกันนี้ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการตำรวจขึ้นด้วย โดยให้ขึ้นอยู่กับเวียง มีการกำหนดศักดินาของข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ในบทพระอัยการ มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นตำรวจส่วนกลางทำหน้าที่อย่างตำรวจสอบสวนกลาง คือ ทำหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย ทั้งในหัวเมืองและจังหวัดพระนคร

        กองปราบปราม ตั้งครั้งแรกเมือ พ.ศ.2491 โดยได้มีการยกฐานะของกองสอบสวนกลาง เป็นกองบัญชาการสอบสวนกลาง กองกำกับต่าง ๆ จึงยกขึ้นเป็นกองชั้นกองบังคับการด้วย กองกำกับการ 1 ได้ยกเป็นกองบังคับการ ขนานนามว่า “ กองปราบปราม” แยกงานสถิติไปไว้ที่กองวิทยาการทั้งหมด จึงดูเหมือนกองปราบปรามเป็นกองที่ตั้งขั้นใหม่จริง ๆ การตั้งกองปราบปรามนี้ได้ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา   จัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2491 มาตรา 2 กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 31 สิงหาคม 2491 เป็นต้นไป

     ดังนั้นวันสถาปนากองปราบปราม จึงเป็นวันที่ 1 กันยายน ในการจัดตั้งดังกล่าวนี้ได้แบ่งกองปราบปรามออกเป็น 5 กองกำกับการ กองกำกับการละ 3แผนก พ.ศ.2496 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการในกองปราบปรามใหม่ให้เหมาะสม แต่ยังคงมี 5 กองกำกับการเหมือนเดิม คือ กองกำกับการ 1 คดีอาญา แบ่งเป็น 5 แผนก กองกำกับการ 2 จู่โจม แบ่งออกเป็น 3 แผนก และมีตำรวจสุนัขเป็นหน่วยฝาก กองกำกับการ 3 ต่างจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 แผนก กองกำกับการ 4 ข้าราชการทุจริตแบ่งออกเป็น 4 แผนก และกองกำกับการ 5 ภาษีอากร แบ่งออกเป็น 3 แผนก

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองบังคับการปราบปราม

พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ป.

พ.ต.อ.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบก.ป.(ตท)

พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รอง ผบก.ป.(บร)

พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี รอง ผบก.ป.(กม)

พ.ต.อ.อรรณพ รัตนอุบล รอง ผบก.ป.

พ.ต.อ.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบก.ป.(จต)

พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ รอง ผบก.ป.(ศปก)

พ.ต.อ.สันติ ชัยนิรามัย รอง ผบก.ป.(ปป)

พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบก.ป.(สส)

พ.ต.อ.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบก.ป.(มค)

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบก.ป.(กศ)

ผู้บังคับบัญชาระดับกองกำกับการ

พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล ผกก.ฝอ.บก.ป.

พ.ต.อ.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผกก.5 บก.ป.

พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.6 บก.ป.

พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.6 บก.ป.

พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผกก.1 บก.ป.

ว่าที่ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.3 บก.ป.

ว่าที่ พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ ผกก.ปพ.บก.ป.

ว่าที่ พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม ผกก.4 บก.ป.

อำนาจหน้าที่

     บก.ป. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายการอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบอาชญากรรม ปฏิบัติงาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง อาวุธสงคราม และความผิดที่มีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบสุข แก่ประชาชนที่ต้องใช้กำลังปฏิบัติการเสริมเป็นจำนวนมาก สนับสนุนการป้องกันปราบปราม การจลาจลและควบคุมฝูงชน ระงับเหตุฉุกเฉิน ปราบปรามการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักร การจับกุมคนร้ายที่มีอาวุธร้ายแรง การรักษาความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมหรือช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

JRBDhRTLFsqpfYpj1dMVrYJJUVVoH2H

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ทำงานด้านการสืบสวนสอบสวน และสนับสนุนงานด้านการป้องกันปราบปรามอย่าง มืออาชีพเป็นสากล ด้วยหลักการปฏิบัติและเทคนิค ที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใสและความ เป็นธรรม
bg-login

งานจัดซื้อจัดจ้าง​

ท่านสามารถตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างของทางหน่วยงานได้ในด้านล่าง

ที่ตั้งของหน่วยงาน ​

     หากพี่น้องประชาชนไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องอาชญากรรมอบายมุข ถูกรังแกจากกลุ่มอิทธิพลทีท้าทายต่ออำนาจของกฎหมายตลอดจนเรื่องเดือดร้อนไม่ได้รับความยุติธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจกองปราบ เราพร้อมทำหน้าที่และยืนอยู่ข้างประชาชนผู้ทุกข์ยากเสมอ โดยสามารถเดินทางมาติดต่อเราด้วยตนเองตามแผนที่หรือโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในกองบังคับการปราบปรามที่ท่านต้องการได้ที่นี่