แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์
กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำอธิบาย

         กองบังคับการปราบปราม ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  โดยนำเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นการนำองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ห้ความสำคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปพัฒนาคุณภาพการให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีของกองบังคับการปราบปราม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
       แบบสำรวจฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ


ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ยศ/ตำแหน่ง

ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
คำชี้แจง: 
      โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาที่สุด
    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมปฏิบัติการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ภายในกองบังับการปราบปราม
    
ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบังคับการปราบปราม สามารถตองสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น

ประเด็นคำถาม
ระดับความคิดเห็น
พึงพอใจ
มากที่สุด

(5)
พึงพอใจ
มาก
(4)
พึงพอใจ
ปานกลาง

(3)
พึงพอใจ
น้อย
(2)
 พึงพอใจ
น้อยที่สุด
(1)
ไม่พึง
พอใจ
(0)
 
1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
2.หน่วยงานของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ใขปัญหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ติดไวรัส ระบบเครือข่ายขัดข้อง เป็นต้น)
3.ข้อมูลและสารสนเทศ ของหน่วยงานได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
4. ฐานข้อมูลของหน่วยงาน สามารถใช้งานได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาที่ต้องการได้รวดเร็ว
5. ฐานข้อมูลของหน่วยงานสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM)
6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฎิบัติงานของข้าพเจ้า
7. มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Chat online, Youtube , Line) ระบบการรายงานผล และการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
8. เว็บไซต์ มีความสวยงามและสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
9. การใช้งานด้านอินเตอร์เน็ต ด้านอินทราเน็ต ผ่านระบบ WIFI ของหน่วยงาน
10. มีช่องทางต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น webboad e-mail facebook เป็นต้น
ข้าพเจ้าอยากให้หน่วยงานเพิ่มเติม/ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขให้คลอบคลุมระบบงานดังนี้
                                            

 
ขอขอบคุณทุกท่าน