เกี่ยวกับกองบังคับการปราบปราม

ประวัติความเป็นมา

ก่อนที่จะได้ชื่อว่า “ กองปราบปราม” มีกองตำรวจที่ ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกองปราบปรามมาก่อน ซึ่งถือได้ว่า กองตำรวจเหล่านั้นเป็นต้นกำเนิดของกองปราบปรามในปัจจุบัน กองตำรวจดังกล่าวคือ  ตำรวจภูบาล ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถ  โปรดให้ตราระเบียบการปกครองแผ่นดิน เป็น 4 เหล่า เรียกว่า “จตุสดมภ์” ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา ซึ่งพร้อมกันนี้ได้โปรดเกล้าฯ  ให้มีการตำรวจขึ้นด้วย   โดยให้ขึ้นอยู่กับเวียง   มีการกำหนดศักดินาของข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ในบทพระอัยการเช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนตำรวจภูบาลทำหน้าที่คล้ายตำรวจกองปราบปรามและตำรวจสันติบาลร่วมกันคือ สืบสวนสอบสวนคดีเมือง สอดส่องพฤติกรรม ของเจ้านายที่ทุจริต ปราบปรามข้าราชการทุจริต ทำการช่วยเหลือตำรวจท้องที่คือ ตำรวจภูธรและนครบาลสืบจับ  ผู้กระทำผิดคดีสำคัญ นอกจากนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับพิสูจน์หลักฐานและลายพิมพ์นิ้วมืออย่างกองวิทยาการ เดี๋ยวนี้ด้วย  ตำรวจพิเศษ มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5   เป็นตำรวจส่วนกลางทำหน้าที่อย่างตำรวจสอบสวนกลาง คือ ทำหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย ทั้งในหัวเมืองและจังหวัดพระนคร และยังมีหน้าที่ทางทะเบียนและสถิติอีกด้วย เช่นการตรวจโรงรับจำนำ ออกรูปพรรณของหาย รับจดทะเบียนรถยนต์ จัดการเกี่ยวกับการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ การปล่อยนักโทษ การเนรเทศ  
กองตำรวจภูธรกลาง ตั้งขึ้นเมื่อเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์  เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย   ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง   มีหน้าที่อย่างกองปราบปรามเดี๋ยวนี้ คือสืบสวนสอบสวนคดีอุกฉกรรจ์ ที่ตกค้างในท้องที่ตำรวจภูธรที่ยังจับกุมไม่ได้ ปราบปรามผู้ร้ายที่กำเริบในท้องที่ของภูธรทั่วราชอาณาจักร  กองตำรวจสันติบาล หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย    เรื่องการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.2475  กิจการตำรวจให้แบ่งเป็น 4 ส่วน   คือหน่วยบริหารงานส่วนกลาง   ตำรวจนครบาล   ตำรวจภูธร   ตำรวจสันติบาล 
กองตำรวจสันติบาลนี้ ได้รวมตำรวจภูบาล ตำรวจกองพิเศษ กองตำรวจภูธรกลางเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 5 กอง กอง 1 สืบสวนปราบปราม    กอง 2 สืบราชการพิเศษ    กอง 5 ตำรวจสรรพสามิต กองตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 มีฐานะเป็นกองบังคับการ เป็นการแยกหน้าที่การสืบสวนปราบปราม ออกมาจากตำรวจสันติบาล ตำรวจสันติบาลคงมีหน้าที่เกี่ยวกับคดีการเมืองเท่านั้น กองตำรวจสอบสวนกลางแบ่งออกเป็น 3 กองกำกับการ กองกำกับการ 1 ทำหน้าที่อย่างกองปราบปราม คือค้นคว้าเกี่ยวกับสมุฎฐาน การประทุบร้ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับคดีการเมือง 
กองปราบปราม ตั้งครั้งแรกเมือ พ.ศ.2491 โดยได้มีการยกฐานะของกองสอบสวนกลาง เป็นกองบัญชาการสอบสวนกลาง กองกำกับต่าง ๆ จึงยกขึ้นเป็นกองชั้นกองบังคับการด้วย กองกำกับการ 1 ได้ยกเป็นกองบังคับการ ขนานนามว่า “ กองปราบปราม” แยกงานสถิติไปไว้ที่กองวิทยาการทั้งหมด จึงดูเหมือนกองปราบปรามเป็นกองที่ตั้งขั้นใหม่จริง ๆ การตั้งกองปราบปรามนี้ได้ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา   จัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2491 มาตรา 2 กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 31 สิงหาคม 2491 เป็นต้นไป 
ดังนั้นวันสถาปนากองปราบปราม จึงเป็นวันที่ 1 กันยายน ในการจัดตั้งดังกล่าวนี้ได้แบ่งกองปราบปรามออกเป็น 5 กองกำกับการ กองกำกับการละ 3 แผนก 
พ.ศ.2496 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการในกองปราบปรามใหม่ให้เหมาะสม แต่ยังคงมี 5 กองกำกับการเหมือนเดิม คือ กองกำกับการ 1 คดีอาญา แบ่งเป็น 5 แผนก 
กองกำกับการ 2 จู่โจม แบ่งออกเป็น 3 แผนก และมีตำรวจสุนัขเป็นหน่วยฝาก กองกำกับการ 3 ต่างจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 แผนก กองกำกับการ 4 ข้าราชการทุจริตแบ่งออกเป็น 4 แผนก และกองกำกับการ 5 ภาษีอากร แบ่งออกเป็น 3 แผนก 
พ.ศ.2503 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 กันยายน 2503 ให้เปลี่ยนชื่อ กองปราบปราม เป็น “ กองสืบสวนสอบสวน” ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการสอบสวนกลางแบ่งออกเป็น 6 กองกำกับการ กองกำกับการละ 5 แผนก 
 พ.ศ.2504 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ
 กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2504 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2504 ได้มีการปรับปรุงกองปราบปรามขึ้นใหม่โดยเพิ่ม กองกำกับการ 7 ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับยาเสพย์ติดให้โทษ และเปลี่ยนแปลงชื่อกองสืบสวนสอบสวน กลับมาเป็น กองปราบปราม ดังเดิม 
พ.ศ.2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการแก้ไขเพิ่มเติม
 ฉบับที่ 10 พ.ศ.2525 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2525 ตั้งกองกำกับการ 8 เพิ่มเติม แบ่งส่วนราชการเป็น 8 แผนก มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญาทั่ว ๆ ไป ที่ผู้เสียหายเป็นชาวต่างประเทศ 
 พ.ศ.2525 ในปีเดียวกันนี้ ได้มีคำสั่งกรมตำรวจที่ 250/2525 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2525 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามความผิดทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนและความมั่นคงของชาติ 
 พ.ศ.2533 ได้มีมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ( ก.ตร.) 
ในการประชุมครั้งที่ 14/2533 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2533 กำหนดให้มีหน่วยงานเพิ่มอีก 1 หน่วย คือ ฝ่ายอำนวยการ ประกอบงาน 13 งาน 
 พ.ศ.2534 ได้มีมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ( ก.ตร.) 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2534 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2534 ให้ยกฐานะกองกำกับการ 6 ขึ้นเป็นส่วนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยให้ขึ้นกับกรมตำรวจ และให้ขึ้นกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลาต่อมา และในปีเดียวกันได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2534 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2534 ยกเลิก กองกำกับ 8 โดยยกฐานะเป็นกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
พ.ศ.2535 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 18 พ.ศ.2535 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 ยกเลิกกองกำกับการ 7 โดยยกฐานะเป็นกองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และในปีเดียวกันได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 20 พ.ศ.2535 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2535 ยกเลิกกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร โดยตั้งเป็นกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ การยกเลิกกองกำกับการ 6, 7 และ 8 และการตั้งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ทำให้กองปราบปรามไม่ต้องรับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามที่เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ ยาเสพติด ตำรวจท่องเที่ยว และความผิดทางเศรษฐกิจโดยตรงอีกต่อไป 
 พ.ศ.2539 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2539 โดยแบ่ง กองปราบปรามเป็น 6 กองกำกับการ คือกองกำกับการ 1 – 5 และกก.ฝอ.  
พ.ศ.2548  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548  ยกเลิกส่วนราชการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แล้วจัดตั้งส่วนราชการใหม่ จึงใช้ชื่อ "กองบังคับการปราบปราม" ดังในเช่นปัจจุบัน...
พ.ศ.2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552และประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยกองบังคับการปราบปรามประกอบด้วย 1 กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ , กองกำกับการ 1-6 , กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ และกลุ่มงานสอบสวน
นับตั้งแต่จัดตั้งกองปราบปรามมาเป็นเวลา 69 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการและรักษาการผู้บังคับการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 35 ท่านคือ

 
1 พล.ต.ต.เนื่อง อายุบุตร  1 ก.ย. 2491  –    23 พ.ย. 2493
2 พล.ต.ต.ขุนพิชัยมนตร 24 พ.ย. 2493 –  21 ก.ค. 2495
3 พล.ต.ต.ประชา บูรณธนิต 22 ก.ค 2495  -   6 เม.ย. 2496
4 พล.ต.ต.อัศนี ยิ่งกมล  7 เม.ย. 2496  -   14 เม.ย. 2500
5 พล.ต.ต.พจน์ เภกะนันท์  15 เม.ย. 2500 -  21 ก.ย. 2500
6 พล.ต.ต.อัศนี ยิ่งกลม  22 ก.ย. 2500  -  31 ม.ค. 2502
7 พล.ต.ต.เยื้อน ประภาวัต  1 ม.ค. 2503 - 31 ม.ค. 2504
8 พล.ต.ต.สำราญ กลัดศิริ   1 ก.พ. 2504 - 26 ธ.ค. 2506
9 พล.ต.ต.ชุมพล โลหะชาละ   27 ธ.ค. 2506 - 1 มิ.ย. 2515
10 พล.ต.ต.วิเชียร แสงแก้ว  2 มิ.ย. 2515 - 28 ก.พ. 2516
11 พล.ต.ต.สมหวัง เพ็ญสูตร  1 มี.ค. 2516 - 21 ต.ค. 2516
12 พล.ต.ต.มโน สมิตะพินทุ  22 ต.ค. 2516 - 8 เม.ย. 2518
13 พล.ต.ต.สุวิทย์ โสตถิทัต  9 เม.ย. 2518 - 16 พ.ย .2519
14 พล.ต.ต.สงวน คล่องใจ  17 พ.ย. 2519 - 4 เม.ย. 2524
15 พล.ต.ต.กุศล นาคศรีชุ่ม  5 เม.ย. 2524 - 30 ก.ย. 2526
16 พล.ต.ต.บุญชู วังกานนท์  1 ต.ค. 2526 - 1 ต.ค. 2530
17 พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ยมกถุล  2 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2533
18 พล.ต.ต.เสรี เตมียเวส  1 ต.ค. 2533 - 6 พ.ค. 2534
19 พล.ต.ต.รังสิต ญาโณทัย  7 พ.ค. 2534 - 1 ต.ค. 2535
20 พล.ต.ต.ล้วน ปานรศทิพ  2 ต.ค. 2535 - 22 ม.ค. 2537
21 พล.ต.ต.วรรณรัตน์ คชรักษ์  23 ม.ค. 2537 - 24 ต.ค.2537
22 พล.ต.ต.คำนึง ธรรมเกษม  25 ต.ค.2537 - 27ม.ค.  2540
23 พล.ต.ต.วชิระ ทองวิเศษ  28 ม.ค. 2540 -  2 ต.ค.2541
24 พล.ต.ต.อดิศร นนทรีย์   3 ต.ค. 2541 -  2 มิ.ย.2542
25 พล.ต.ต.อัศวิน ขวัญเมือง  3  มิ.ย.2543 - 30 ก.ย. 2544
 26 พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์  1 ต.ค. 2544 -30 ก.ย. 2546
 27 พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์  1 ต.ค. 2546 -30 ก.ย. 2547
28 พล.ต.ต.วินัย ทองสอง   1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2549
29 พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร   1 ต.ค. 2549 - 30 เม.ย. 2550
30 พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์   1 พ.ค. 2550 - 24 พ.ย. 2552
  พ.ต.อ.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ  ( รักษาราชการแทน ) 25 พ.ย.2552 - 14 พ.ย.2553
31 พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ   15 พ.ย 2553 - 30 ก.ย. 2557
32 พล.ต.ต.ชัยทัด บุญขำ  1 ต.ค. 2557 - 14 พ.ย. 2557
  พ.ต.อ. อัคราเดช พิมลศรี  ( รักษาราชการแทน ) 15 พ.ย 2557 -  22 ก.ค. 2558
33 พล.ต.ต. อัคราเดช พิมลศรี   23 ก.ค. 2558 - 22 พ.ค. 59
  พล.ต.ต. ชาญ วิมลศรี ( รักษาราชการแทน ) 23 ต.ค. 2559 - 2 ต.ค. 59
34 พล.ต.ต. สุทิน ทรัพย์พ่วง  3 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
  .ต.อ. ไมตรี ฉิมเฉิด ( รักษาราชการแทน ) 1 ต.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
35 ล.ต.ต. ไมตรี ฉิมเฉิด 13 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน